NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NA KLÍČ

Nízkoenergetické domy jsou kategorií staveb, které svými tepelně technickými vlastnostmi splňují energetický limit
50 kWh/m² ročně a méně.

 

Rozdíl oproti energeticky úsporným domům je především v obvodové obálce domu, kde je aplikováno větší množství izolantu a použity výplně otvorů (okna, dveře) s parametry splňující požadavky pro nízkoenergetické domy.
 

Základová deska

Základová deska nízkoenergetického domu je zhotovena ve stejném provedení jako u energeticky úsporných domů, pouze soklová plocha je obložena extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm s povrchovou úpravou provedenou mozaikovými omítkami.

Dřevěný skelet nízkoenergetické dřevostavby

Skelet nízkoenergetického domu tvořený samonosnou rámovou konstrukcí se skládá ze soustavy trámových stojin a pasů, průvlaků, stropních trámů a vaznicového či vazníkového typu krovu. Spoje jsou provedeny klasickými tesařskými spoji a příčné ztužení konstrukce je zajištěno OSB deskami, či sádrovláknitými deskami např. VIDIWALL - v tloušťce dle projektové dokumentace. Takto navržená konstrukce dřevostavby splňuje veškeré statické normy a podmínky a rovněž disponuje vysokou odolností vůči mechanickému namáhání. Tesařské přípravné práce jsou realizovány na tesárně. Vložení dostatečného množství izolantu a vytvoření konstrukce pro špičkové nízkoenergetické dřevostavby je dáno jak dimenzí řeziva tak možnými konstrukčními úpravami (laťování a předstěny). Na výběr jsou dvě  konstrukční řešení:

 

Konstrukce ze stavebního řeziva (masiv)
Složení a kombinace materiálů této konstrukce je dáno normou (masiv - dle EN 14081-1: 2005) a zahrnuje jak obvodové tak střešní prvky konstrukce (stojaté, šikmé). Ty jsou vyrobeny z uměle nesušeného řeziva. 

Stropní konstrukce je tvořena sušenými KVH hranoly (dle ČSN EN 385), které vynikají stabilitou a vysokou pevností. Jejich Zabudováním do konstrukce je eliminována možná deformace konstrukce způsobená změnou vlhkosti ve dřevě. I další prvky, kde rozměrová změna způsobená vysycháním může ovlivňovat ostatní konstrukce je tvořena z KVH řeziva, které je uměle sušeno na přesně definované hodnoty, délkově napojováno, lepeno, frézováno, fazetováno.      

Takto navržená konstrukce, kde možná rozměrová deformace nepůsobí na vnitřní konstrukce (krov, stojaté prvky atd.) je vyrobena ze stavebního řeziva. Kombinací stavebního řeziva (masiv) a KVH řeziva vzniká cenově příznivá konstrukce, která vykazuje bezpečné zajištění konstrukce proti statickým i výsušným vlivům.

 

Konstrukce z uměle sušeného KVH řeziva
Princip těchto konstrukcí je totožný s výše popsanou samonosnou konstrukcí tesařských stojin, pasů, stropní konstrukce a vaznicového typu krovu s rozdílem použitých prvků, které jsou všechny z umělě sušených profilů KVH (dle ČSN EN 385).

Tento typ konstrukcí odpovídá trendům evropského vývoje dřevěných staveb a splňuje všechny parametry pro špičkové domy nejvyšší kvality. Použití tohoto materiálu zajišťuje maximálním způsobem rozměrovou stabilitu konstrukce.
 

Obvodová obálka budovy; tepelná izolace:

Pro nízkoenergetické dřevostavby je možný výběr ze dvou variant, u nichž lze volit skladbu difuzně uzavřenou a difuzně otevřenou. Jedná se o dva způsoby jakými lze izolační obálku řešit. Obě uvedené konstrukce nabízí plnohodnotná řešení, která si nekonkurují, ale vzájemně se doplňují. Jsou - li zmíněné skladby dobře navrženy a provedeny zajišťují perfektní technické parametry, kvalitní a zdravé klima domovů. Zkušenosti a vývoj, sledování a používání moderních materiálů zaručuje u obou konstrukčních variant výborné provedení.      

1. Difuzně uzavřená konstrukce

Obvodový plášť difuzně uzavřené konstrukce je tvořen fasádním polystyrenem (tl. 120mm) s finální omítkou, sádrovláknitou deskou a mezilehlou tepelnou izolací (tl.140mm). Ta je uzavřena parotěsnou folií. Následuje instalační předstěna (systém KNAUF). Stropní plášť podkroví nízkoenergetické dřevostavby je tvořen tepelnou izolací tl. 160mm (mezi krokvemi), a dřevěným roštem s tepelnou izolací tl. 120mm. Další vrstvu tvoří parotěsná folie, instalační mezera a finální opláštění sádrokartonovým nebo sádrovláknitým podhledem (systém KNAUF).   

Přečtěte si více o difuzně uzavřených konstrukcích.

Řez střešním pláštěm nízkoenergetického domu DUK
(difúzně uzavřená konstrukce):

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,15 Wm-2K-1


Řez obvodovou stěnou nízkoenergetického domu DUK

(difúzně uzavřená konstrukce):

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,14 Wm-2K-1

 

 
 

2. Difuzně otevřená certifikovaná konstrukce DIFFUWALL

Složení obvodového pláště zásadním způsobem ovlivňuje tepelně technické parametry a je tedy nejdůležitějším parametrem nízkoenergetických domů. Návrh skladby obvodového pláště je inspirován nejnovějšími poznatky ve výstavbě dřevostaveb, kde jednoznačným trendem je difuzně otevřená skladba. Plášť domu se skládá z dřevovláknité fasádní izolace (Pavatex DIFFUTHERM – 100 mm), která je zároveň nosičem fasádní omítky. Směrem do interiéru se vkládá minerální izolace tl. 160 mm, další vrstvu tvoří OSB deska (P+D), kotvená k dřevěnému skeletu z interiérové strany. Ta je z důvodu pro dobrou vzduchotěsnost obálky tmelena ve spárách. Další vrstvu tvoří SDK systém KNAUF. Plášť podkroví je tvořen dřevovláknitou deskou Pavatex PAVATHERM PLUS - 60 mm a vloženou mezilehlou tepelnou izolací tl. 200 mm (mezi krokvemi), směrem do interiéru dřevěným roštem se 60 mm vrstvou izolantu. Další vrstvy tvoří OSB deska s přetmelenými spárami (P+D), instalační mezera a SDK podhled (systém KNAUF).

Přečtěte si více o principech difuzně otevřených konstrukcí.

Nízkoenergetické domy - řez střešním pláštěm certifikované konstrukce DIFFUROOF® „E“
(difuzně otevřená konstukce):

Základní varianta střešního pláště DIFFUROOF® „E“ vykazuje tyto hodnoty:

U= 0,14 W/(m².K)
Ψ=7,8 hodin

Rez

Nízkoenergetické domy - řez obvodovou stěnou certifikované konstrukce DIFFUWALL® 2010

(difuzně otevřená konstukce): 

Základní varianta stěny DIFUWALL® 2010 vykazuje tyto hodnoty:
U=0,16 W/(m².K)
Ψ= 10,1 hodin

Dále lze modifikací stěny namodelovat tyto parametry součinitele prostupu tepla U W/(m2.K)
U=0,15 W/(m2.K)
U= 0,14 W/(m2.K)insowool-logo

 

Problematika infiltrace je řešena důkladným tmelením OSB desek.

 

 

 

Podlahy

Podlahy přízemí jsou řešeny vrstvou polystyrénu 200mm a následně vrstvou strojově hlazené betonové směsi. V případě podlahového vytápění je pak skladba podlahy řešena tak, aby odpovídala vybranému typu topení. Podlahy podkroví je možné řešit různými způsoby a to buď:  suchou cestou vrstvením dřevotřískových desek, kročejové izolace a záklopem z OSB desky na stropních trámech, nebo mokrou cestou, která zahrnuje vrstvu strojově hlazené betonové směsi, kročejové izolace a záklop z OSB desky na stropních trámech. 

Stěny

Stěny jsou tvořeny samonosnou předstěnou sádrokartonového systému KNAUF a mohou být opláštěny sádrokartonovou nebo sádrovláknitou deskou. Příčky jsou tvořeny totožným systémem, který je vyplněn zvukovou izolací. Řešení stropu je opět totožné. Rovněž může být jak na stěny dřevostavby, strop či příčky použit dřevěný obklad z různého materiálu. V našich domech standardně osazujeme komíny Schiedel, k nimž je možné instalovat krbová a kachlová kamna, krby nebo krby s výměníkovými vložkami.

Interier

Již samotnou konstrukcí domu můžeme ovlivnit charakter interiéru přiznanými dřevěnými prvky: průvlaky, sloupky, stropní trámy atd. Takto přiznané dřevo lze v požadovaném rozsahu doplnit dřevěnými obklady.
 
 
Tato možnost se skýtá i ve krovu rodinného domu, kde všechny nosné prvky krovu jsou v pohledové kvalitě, ohoblované a přebroušené. Tepelná izolace střešního pláště je aplikována až nad přiznaným krovem tzv. teplý krov. 


Montáž dřevěného schodiště je jednou z finálních dodávek a je stejně jako pokládka dlažeb, obkladů a podlahových krytin záležitostí interiérového designu. Výběr těchto prvků je dán požadavky zákazníka. Rovněž vymalování interiéru a finální úprava dřevěných prvků patří k závěrečným dodávkám. 

Výběr obložkových zárubní a dveří je dán výběrem zákazníka.Fotografie interieru