Budovy s téměř nulovou spotřebou energie PENB 2020

Na počátku roku vstoupila i pro rodinné domy v platnost směrnice Evropské rady a Evropského parlamentu č. 2010/31/EU, která byla novelizována směrnicí pod označením č. 2018/844/EU. Do české legislativy se tato nařízení promítla v zákoně č. 406/2000 Sb., o zákon o hospodaření energií, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.

Všeobecně se tato směrnice týká všech novostaveb a rekonstrukcí, které budou povoleny od počátku roku 2020. Legislativa zavádí nový pojem tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie (nearly-zero energy buildings). Zjednodušeně řečeno se jedná o budovy, které mají kvalitativně přísnější nároky na obálky budov, regulovatelné vytápění, vysokou účinnost použitých zdrojů energie, která bude částečně získávána z obnovitelných zdrojů.

Ve vyhlášce 78/2013 Sb. se změnou č. 230/2015 Sb., o energetické náročnosti budov, jsou uvedeny dva základní požadavky, které budovy s téměř nulovou spotřebou energie definují zcela konkrétně. Jako první si zmíníme „velmi nízkou energetickou náročnost“, která je určena redukčním činitelem požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla. Ve většině případů lze shrnout tento požadavek do použití takových konstrukcí a prvků, které ve své kombinaci tyto přísnější koeficienty prostupu tepla splňují. V praxi to většinou znamená širší vnější vrstva venkovního zateplení domu (větší vrstva polystyrenu při zateplování obálky domu), navýšení izolace ve stopech nebo použití oken s menším koeficientem prostupu tepla (např. trojskla).

Druhý základní požadavek hovoří o tom, že spotřeba energie takové budovy bude „ze značné míry pokryta z obnovitelných zdrojů“. Tento požadavek je v konečné míře vyjádřen jako snížení hodnoty spotřeby primární neobnovitelné energie budovy. Při výpočtu tohoto koeficientu se určí primární spotřeba neobnovitelné energie budovy, kterou je však následně potřeba procentuálně snížit dle hodnot daných vyhláškou. V praxi je možné těchto hodnot docílit využitím zdrojů s menším faktorem spotřeby primárních zdrojů neobnovitelné energie nebo zdrojů s vyšší účinností (např. tepelné čerpadlo). Částečně je také možné docílit splnění těchto kritérií naddimenzováním požadavků na obálku domu nebo zvýšením pokrytí spotřeby pomocí obnovitelných zdrojů nad požadované hodnoty.

Kritéria pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou stále ještě nastavena poměrně benevolentně a je zde prostor pro zpřísnění těchto kritérií, které by mohlo přijít s rokem 2022. Prakticky se však s tímto pojmem setkáváme již od roku 2011, kdy byly v normě Teplená ochrana budov definovány doporučující koeficienty, které jsou prakticky identické jako koeficienty pro nynější budovy s téměř nulovou spotřebou.

doporučujeme navštívit: článek o těsnosti dřevostavby, recenze našich zákazníků

Zdroje:

  1. https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie
  2. https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/15180-budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie-definice
  3. https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/345-definice-budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie-z-hlediska-zdroju-energie
  4. https://stavimbydlim.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/
  5. https://nezpostavisdum.cz/pasivni-domy/
  6. https://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/16491-neobnovitelna-primarni-energie
  7. https://www.tom-builder.cz/co-je-vlastne-budova-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/