dřevostavba od nás =Domov do pár měsíců

Vynaložíme maximální úsilí pro Vaši spokojenost.

Pokud se rozhodnete stavět dům s námi a budete chtít, kompletně se o Vás postaráme. Pomůžeme Vám vyhnout se nejen skrytým nástrahám, ale i vyřizování na úřadech. Jsme Vám k dispozici pro:

  • prověření vhodnosti stavebního pozemku

  • zpracování architektonického návrhu

  • vypracování projektové dokumentace

  • zajištění financování stavby domu

  • vyřízení stavebního povolení

  • kompletní realizaci Vašeho domu včetně základové desky a přípojek

  • vybavení domu k nastěhování na klíč

Informační box

Pokud se rozhodnete zajistit si některé práce či dodávky sami, vyjdeme Vám maximálně vstříc a při námi nastaveném systému koordinace sladíme Vaše dodávky s ostatními pracemi tak, aby na sebe dílčí procesy plynule navazovaly a stavba tak byla bez zbytečných časových prodlev včas dokončena.

Spolupráce krok za krokem

Spolupráce krok za krokem

Co všechno vás při cestě za vaším domem čeká? Připravili jsme stručný přehled všech kroků včetně klíčových momentů jakým je podpis smlouvy i každá z plateb. U nás bez záloh a první platba za stavbu až s hotovou hrubou stavbou dřevostavby.

Než začneme stavět

1

Setkání s projektantem

Nezbytným krokem na cestě za novým domovem je návštěva projektanta, který na základě poskytnutých podkladů, představ, požadavků a informací vypracuje studii rodinného domu. Po jejím odsouhlasení je studie předána ke zpracování cenové nabídky.

2

Sestavení předběžné kalkulace domu

Následuje připrava konkrétní cenové kalkulace, která je obvykle zpracována a emailem zaslána cca do 14-ti dnů investorovi. V návaznosti na připravenou cenovou nabídku a její případnou optimalizaci dostává projekční kancelář pokyn k dokončení kompletní projektové dokumentace. 

3

Kompletace projektové dokumentace

Dalším krokem je dokončení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení ve standardním počtu provedení. V tuto chvíli se zákazníkem jedná především projekční kancelář, která zapracovává poslední případné podněty k úpravám.

Uhrazení práce projektanta

Cena vypracování projektové dokumentace závisí na rozsahu projektové dokumentace, složitosti projekčních prací a náležitostech nutných pro příslušný stavební úřad. O ceně vypracování projektové dokumentace je každý zákazník informován na začátku projekčních prací.

4

Stavební povolení

Vyřizování a zajišťování veškerých podkladů potřebných pro vydání souhlasu příslušného stavebního úřadu se stavbou je specifickou záležitostí pro každou lokalitu a místo výstavby. Zákazníci WOOD SYSTEM mají možnost využít služby, kterou pro ně v rámci daných lokalit zajišťujeme. 

5

"Velká schůzka"

Souběžně dochází ke kontrole projektové dokumentace a výzvě ze strany WOOD SYSTEM ke klientskému výběru. Při něm je specifikován bližší rozsah stavby včetně výběru dílčích prvků. Na základě tohoto výběru probíhá aktualizace cenové nabídky, která je zároveň podkladem pro následné uzavření Smlouvy o dílo. 

Podpis smlouvy o dílo

Po odsouhlasení aktualizované cenové nabídky je připravena Smlouva o dílo k podpisu obou smluvních stran s termíny zahájení a dokončení stavby, pevnou cenou díla a dalšími smluvními podmínkami. V okamžiku vydání stavebního povolení může být stavba zahájena. 

Stavba domu

1

Seznámení na parcele s koordinátorem

V případě realizace základové desky WOOD SYSTEM je zákazník vyzván ke schůzce na pozemku, kde se může mimo jiné dořešit i výškové usazení základové desky. Každé stavbě je přidělen koordinátor stavebních prací, který je k dispozici po celou dobu výstavby a provede zákazníka celou výstavbou. 

2

Započetí stavby

Tímto dochází k započetí stavby a v této fázi výstavby je připraven a zasílán předběžný harmonogram stavebních prací pro případnou koordinaci se stavebními pracemi, které si zákazník zajišťuje svépomocí. V tomto období je třeba, aby si zákazník připravil řešení kuchyňské linky a sanitárního vybavení pro rozvody vody, odpadů a elektroinstalací.

Předání univerzálních klíčů od domu

Je to Váš dům a při stavbě s námi jej již od začátku můžete navštěvovat dle libosti. Po uzavření stavby výplněmi otvorů Vám bude předán klíč k domu. Stavba domu je kvalitně pojištěna stavebně montážním pojištěním a pojištěním odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu s platností po celém území České republiky.

3

Dokončení hrubé stavby

Rozsah hrubé stavby obvykle zahrnuje dokončené venkovní fasádní práce včetně výplní otvorů, zastřešení dřevostavby, komínu, tepelné izolace obálky rodinného domu, založení příček s jednostranným záklopem SDK nebo SDV deskou, rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace.

1. platba za stavbu

Hrubá stavba je kompletní a až teď přichází čas na první platbu. Bude připraven výčet zhotovených stavebních prací, na jehož základě budete vyzváni k úhradě za provedené práce. 

4

Dokončení a předání domu

Po dokončení všech sjednaných stavebních prací proběhne předání rodinného domu, a to ve dvou fázích. První etapa probíhá přímo na stavbě s koordinátorem, přičemž se fyzicky zkontroluje stav stavby, zjistí se případné nedodělky a zjištěný stav stavby se zapíše do stavebního deníku. Druhá fáze předání rodinného domu probíhá v kanceláři WOOD SYSTEM. 

5

Předání dokumentace

Předávací protokol a veškeré další podklady potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí nebo ohlášení dokončené stavby (revizní zprávy, tlakové zkoušky, testy, certifikáty) jsou připraveny k závěrečnému předání stavby. 

Závěrečná platba za stavbu

Veškeré dokumenty jsou předány a přichází čas na závěrečnou platbu zhotoveného díla, včetně vyúčtování případných méněprací a víceprací. 

6 po 2 letech

Servisní prohlídka domu

Tímto spolupráce s firmou WOOD SYSTEM nekončí, poskytujeme záruční i pozáruční servis, osobní i telefonické konzultace. V případě potřeby jsme kdykoli k dispozici.                         

Důvěřujte nám. Postaráme se o vás!

Na českém trhu je nespočet stavebních firem realizujících dřevostavby a Vy tak můžete vybrat tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat. My uděláme maximum pro to, abychom to byli právě my.

Osobně Vám slibuji, že vynaložíme maximální úsilí pro Vaši spokojenost.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka

Majitel firmy - Radek Suchý

Největší odměnou je Vaše spokojenost a vědomí, že jsme pomohli vytvořit nový domov.

Radek Suchý majitel společnosti