Termovizní měření – měření termokamerou

Ověření tepelně-izolačních vlastností obvodového pláště domu provádíme profesionálním termovizním měřením. Možnost měření i jiných stavebních objektů, včetně zpracování odborného posudku.

Termokamera funguje na principu infračerveného záření a měří se s ní povrchové teploty stavebních konstrukcí. Termovizní systém zaznamenává tuto energii bezkontaktním měřícím systémem a převádí ji na elektronické signály pomocí citlivého infračerveného detektoru. Výsledkem je barevný obraz tepelného pole, sloužící k odhalení míst v obvodovém plášti, ve kterých dochází k tepelným ztrátám vlivem tepelných mostů.

Měření

Termovizní měření exteriéru + půdních prostor, termovizní šetření interiéru, výstup - termovizní zpráva s vyhodnocením posuzovaných hodnot, souhrn s doporučením k případným opatřením.

Termovizní měření – měření termokamerou

Řešení tepelných mostů v dřevostavbě

Co je tepelný most

Na začátku je důležité definovat pojem tepelného mostu jako jednu ze závažných poruch stavební konstrukce dřevostavby. Tepelným mostem je myšleno místo v konstrukci, kde dochází k většímu úniku tepelné energie z interiéru do venkovního prostředí. Únik tepelné energie definujeme jako tepelné ztráty dřevostavby. V důsledku tepelných ztrát dochází k poklesu povrchové teploty konstrukce v interiéru až pod kritickou teplotu rosného bodu. Tímto jevem dochází k možné kondenzaci vodní páry na konstrukci a v nejhorším případě k tvorbě nežádoucích plísní. Celkové množství tepelné energie, která prostoupí kritickým místem v konstrukci, je úměrné velikosti rozdílu teplot na vnitřní a vnější straně konstrukce. Tepelné mosty všeobecně vznikají v důsledku špatného provedení při realizaci nebo použitím nevhodného materiálu. Problematiku tepelných mostů dřevostaveb v zázemí naší společnosti WOOD SYSTEM máme detailně ošetřenou a náš vývoj v této oblasti nadále pokračuje.

Druhy tepelných mostů

Všeobecně rozlišujeme dva typy tepelných mostů. Prvním případem je tepelný most způsobený infiltrací, který vzniká netěsností v plášti dělící konstrukce. Při infiltraci vznikají tepelné ztráty přímo fyzickým únikem vnitřního vzduchu do exteriéru nebo naopak prouděním venkovního vzduchu do interiéru. Mezi nejkritičtější místa patří okolí vstupních dveří, balkonových dveří, oken, u střešních vikýřů a střešních oken. Tyto problémy vznikají v důsledku nepečlivého provedení detailu nebo porušením parozábrany.

Jako druhý případ se jedná o tepelný most způsobený vedením tepelné energie. Tento tepelný most vzniká nesprávně zvolenou skladbou pláště konstrukce nebo nesprávně provedeným konstrukčním detailem. Tepelná energie prostupuje vždy cestou nejmenšího odporu konstrukce a podle směru prostupu rozlišujeme tři typy vedení. Prostup tepla v ploše, např. v obvodové zdi řadíme mezi vedení jednorozměrné. Dále definujeme dvourozměrné vedení, ke kterému dochází ve styku dvou konstrukcí. Posledním typem je třírozměrné vedení, které vzniká např. v rozích místnosti ve styku s podlahou. Je logické, že v případě možnosti úniku tepelná energie z jednoho místa do více směrů bude její úbytek největší. Z toho vyplývá, že nejkritičtější místo, kde dochází ke snížení vnitřní povrchové teploty pod hodnotu rosného bodu, bude hrozit právě v rohu místnosti ve styku s podlahou.

Detekce kritických míst v dřevostavbě

Pro termovizní měření používáme termovizní kameru TESTO 880-3 a ověřujeme jednotlivé vlastnosti konstrukce dřevostaveb. Termokamera funguje na principu infračerveného záření a měří se s ní povrchové teploty stavebních konstrukcí. Termovizní systém zaznamenává tuto energii bezkontaktním měřícím systémem a převádí ji na elektronické signály pomocí citlivého infračerveného detektoru. Získaný barevný obraz tepelného pole slouží k detailnímu rozboru a výstupem naší práce je zpracování kvalitních zpráv a posudků. Termovizní šetření tedy slouží k odhalení případných nežádoucích míst v obvodovém plášti, ve kterých může docházet k tepelným ztrátám vlivem tepelných mostů.

Detailní řešení kritických míst dřevostavby

Okenní otvory

Okenní otvory – jedná se o nejčastější kritická místa, prvním problémem je netěsnost mezi okenními křídly a okenním rámem. Další problém vzniká při špatně provedeném zateplení a netěsnost mezi okenním rámem a vnitřním parapetem. Tepelný most vzniká infiltrací vzduchu, kdy dochází k proudění studeného vzduchu z exteriéru do vnitřního prostředí. Problém netěsnosti okenních křídel lze částečně řešit seřízením oken nebo výměnou těsnění. Drobná netěsnost ovšem není na škodu, protože dochází k výměně vzduchu v místnosti a tím ke snížení vlhkosti v objektu. Skutečné problémy vznikají při větší netěsnosti, kdy dochází k velkému proudění chladného vzduchu. Špatně provedená instalace okna a jeho nesprávné zateplení v konstrukci dřevostavby má za následek prostup vzduchu většinou v rozích okenního rámu a také ochlazování obvodového pláště pod oknem. Na přiložených snímcích je patrné, že firma WOOD SYSTEM se tímto detailem zabývá a naměřené výsledky dokládají kvalitu dobře provedeného zabudování okna do konstrukce dřevostavby.

Dveřní otvory

Dveřní otvory – další kritické místo, kde vzniká netěsnost mezi dveřním křídlem a dveřní zárubní, je podobné jako u okenních otvorů. Stejný problém jako u okna vzniká také při nedůsledném provedení v místě styku zárubně se stěnou dřevostavby a především netěsnost v místě dveřního prahu.

Roh místnosti u podlahy v přízemí

Roh místnosti u podlahy v přízemí – nebezpečné místo, kde vznikají tepelné mosty trojrozměrným vedením. Konstrukční detail paty domu patří všeobecně k nejcitlivějším místům dřevostavby. Provedení soklové části se v kombinaci se skladbou podlahy vždy projevuje v plném rozsahu na výsledné povrchové teplotě stěny ve vnitřním rohu místnosti. Při termovizním šetření v interiéru musíme brát na zřetel, že všeobecně jsou rohy místnosti vždy chladnější v důsledku nedostatečné cirkulace teplého vzduchu.

Obvodový plášť

Obvodový plášť – u stěny dřevostavby mohou vznikat především tepelné mosty vedením. Kritická místa bývají způsobena chybějící nebo porušenou tepelnou izolací ve skladbě obvodové stěny. Dalším faktorem špatných výsledků při termovizním měření může být porušená nebo nedostatečně provedená parozábrana. Dřevostavby WOOD SYSTEM v obvodové stěně vykazují výborné výsledky, díky vrstvení jednotlivých skladeb dochází k eliminaci tepelných mostů.

Závěrečné zhodnocení tepelných mostů

Je zcela zřejmé, že výše uvedené poruchy nelze vždy zcela úspěšně odstranit bez hlubšího průzkumu konstrukce dřevostavby. Následné dodatečné úpravy vždy přinášejí zvýšené finanční náklady a mnohdy také podstatné zásahy do stávajících konstrukcí. Proto je nutné se před výběrem dodavatelské firmy obrátit na společnost, která se zabývá správným vyřešením skladeb konstrukcí a detailů již v průběhu návrhu a realizace. Z termovizních snímku pořízených na domech realizovaných firmou WOOD SYSTEM jsou výsledky měření vypovídající hodnotou důmyslného řešení tepelných mostů.

Cena měření

Nabízíme termovizní měření také u staveb, které jsme nerealizovali.

Informační box

Cena termovizního měření pro zákazníky WOOD SYSTEM: 1 500 Kč + cestovné 8 Kč/km

Cena termovizního měření pro jiné stavby: 3 500 Kč + cestovné 8 Kč/km

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Cena zahrnuje:

  • termovizní měření exteriéru + půdních prostor, termovizní šetření interiéru

  • výstup - termovizní zpráva s vyhodnocením posuzovaných hodnot, souhrn s doporučením k případným opatřením

Zvažujete termovizní měření na Vašem rodinném domě? Kontaktujte nás pro více informací.

Termovizní měření

Zvažujete termovizní měření na Vašem rodinném domě? Kontaktujte nás pro více informací.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka