Nízkoenergetické dřevostavby

Nízkoenergetické domy jsou kategorií staveb, které svými tepelně technickými vlastnostmi splňují energetický limit 50 kWh/m² ročně a méně.

Pro nízkoenergetické dřevostavby je typické větší množství izolantu s použitím výplní otvorů, které splňují požadavky pro nízkoenergetické domy. Dostatečné množství izolantu pro nízkoenergetický dům je řešeno nejen v obvodové obálce dřevostavby, ale rovněž ve skladbě střechy a podlaze stavby.

Základová deska

Základová deska domu je tvořena standardně základovými pasy a betonovou deskou s armováním. Pro obezdívání základové desky používáme šalovací dílce, které jsou obloženy extrudovaným polystyrénem, na který se nanáší dle přání investora různý druh omítky. Možným řešením pro nezateplené části základové desky mohou být štípané tvárnice v různém provedení.

V případě výskytu vysokého radonového rizika se provádí vyhovující protiradonové opatření. 

Dřevěný skelet

Dřevěný skelet domu je tvořen samonosnou rámovou konstrukcí. Tato konstrukce je tvořena soustavou trámových stojin a pasů, stropních trámů, průvlaků a vaznicového (případně vazníkového) typu krovu. Jednotlivé napojení trámů je provedeno klasickými ověřenými tesařskými spoji. Příčné ztužení konstrukce je provedeno OSB deskami, či sádrovláknitými deskami např. VIDIWALL (desky zde neplní funkci nosné stěny jako je tomu např. u systému „two by four", ale pouze ztužující funkci - „zavětrování"). Tato konstrukce dřevostavby vykazuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a splňuje všechny statické podmínky a normy. Veškeré přípravné práce se provádějí na tesárně. Na stavbě se provádí pouze montáž a kotvení k základové desce, což zaručuje rychlý a bezproblémový průběh stavby rodinného domu. Dimenze řeziva, vhodné konstrukční úpravy (laťování, předstěny) a správné řazení materiálů umožňuje do konstrukcí vložit dostatečné množství tepelného izolantu a vytvořit tak vyvážené konstrukce jak z pohledu tepelně-technických parametrů tak s ohledem na pořizovací náklady.

Vybírat je možné ze dvou základních konstrukčních možností:

Konstrukce ze stavebního řeziva

Pro tuto velmi oblíbenou variantu je typické originální složení a kombinace materiálů. Obvodové a střešní konstrukce (prvky stojaté, či šikmé) jsou provedeny z uměle nesušeného stavebního řeziva (masiv - dle EN 14081-1: 2005).

Stropní konstrukce (vodorovné prvky) jsou tvořeny sušenými KVH hranoly (dle ČSN EN 385). Jedná se o řezivo, které je uměle sušeno na přesně definované hodnoty, délkově napojováno, lepeno, a následně frézováno a fazetováno. Vzniká tak kvalitní, rozměrově velice stabilní materiál, který po zabudování do konstrukce eliminuje deformace konstrukce způsobené změnou vlhkosti ve dřevě. Prvky, jejichž rozměrová změna (způsobená vysycháním) může mít vliv na ostatní konstrukce, jsou vytvořeny z KVH řeziva.

Konstrukce, kde případná rozměrová deformace nemá vliv na vnitřní konstrukce (stojaté prvky, konstrukce krovu apod.), je vytvořena z masivního stavebního řeziva. Kombinací těchto dvou materiálů vzniká cenově příznivá konstrukce, která dostatečně a bezpečně zajišťuje konstrukci proti výsušným i statickým vlivům.

Konstrukce z uměle sušeného KVH řeziva

Tyto konstrukce jsou v principu totožné s výše popsanou samonosnou konstrukcí tesařsky spojených stojin, pasů, stropní konstrukce a vaznicového typu krovu. Ovšem veškeré použité dřevěné prvky jsou z uměle sušených profilů KVH (dle ČSN EN 385). Použitím tohoto materiálu je maximálním způsobem zajištěna rozměrová stabilita konstrukce. Tento typ konstrukcí sleduje trendy evropského vývoje dřevěných staveb a je vhodný pro špičkové domy nejvyšší kvality.

Obvodová obálka budovy

Pro nízkoenergetické dřevostavby je možný výběr ze dvou variant, u nichž lze volit konstrukci difuzně uzavřenou nebo difuzně otevřenou. Jedná se o dva způsoby jakými lze izolační obálku řešit. Obě uvedené konstrukce nabízí plnohodnotná řešení, která si nekonkurují, ale vzájemně se doplňují. Jsou - li zmíněné skladby dobře navrženy a provedeny, zajišťují perfektní technické parametry, kvalitní a zdravé klima dřevostavby. Zkušenosti a vývoj, sledování a používání moderních materiálů zaručuje u obou konstrukčních variant výborné provedení.

Obvodová stěna nízkoenergetického domu DUK

(difuzně uzavřená konstrukce)

Obvodový plášť difuzně uzavřené konstrukce je obvykle tvořen fasádním polystyrenem tloušťky 140 mm s možností posílení tloušťky fasádního polystyrenu dle projektové dokumentace s finální fasádní omítkou nebo jiným obkladovým materiálem. Po sádrovláknité desce kotvené na konstrukci dřevostavby následuje mezilehlá tepelná izolace tloušťky 140 mm a parotěsná fólie. Obvodový plášť je z vnitřní strany ukončen instalační předstěnou (systém KNAUF) s použitím sádrokartonové nebo sádrovláknité desky.

rámová nosná konstrukce - obvodový plášť nízkoenergetického domu - difúzně uzavřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,170 W/(m2.K)

 1. ETICS (zateplovací systém s fasádním nátěrem) tl. 140 mm
 2. sádrovláknitá deska VIDIWALL tl. 12 mm
 3. dřevěné laťování (pasivní vzduchová mezera)
 4. nosný dřevěný skelet s mezilehlou tepelnou izolací tl. 140 mm
 5. parotěsná fólie
 6. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 7. SDK předstěna

Střešní plášť nízkoenergetického domu DUK

(difuzně uzavřená konstrukce)

Stropní plášť nízkoenergetické dřevostavby je obvykle tvořen tepelnou izolací tloušťky minimálně 200 mm v návaznosti na konstrukční řešení stavby. Následují dřevěný rošt s přídavnou tepelnou izolací tloušťky 80 mm. Možností je i tepelná foukaná izolace v případě použití vazníkové konstrukce. Další vrstvu tvoří parotěsná folie, instalační mezera a finální opláštění sádrokartonovým podhledem (systém KNAUF).

rámová nosná konstrukce - střešní plášť nízkoenergetického domu - difuzně uzavřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,16 W/(m2.K)

 1. střešní krytina uložená na latích a kontralatích (s větranou mezerou)
 2. difuzní podstřešní fólie
 3. dřevěná krokevní soustava s mezilehlou minerální izolací tl. 200 mm
 4. dřevěný rošt s mezilehlou minerální izolací tl. 80 mm
 5. parotěsná fólie
 6. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 7. SDK předstěna
Přečtěte si více o  difuzně uzavřených konstrukcích.

Obvodová stěna certifikované konstrukce DIFFUWALL® 2010

(difuzně otevřená konstrukce)

Složení obvodového pláště zásadním způsobem ovlivňuje tepelně technické parametry a je tedy nejdůležitějším parametrem nízkoenergetických domů. Návrh skladby obvodového pláště je inspirován nejnovějšími poznatky ve výstavbě dřevostaveb, kde jednoznačným trendem je difuzně otevřená skladba. Plášť domu se skládá z dřevovláknité fasádní izolace Pavatex ISOLAIR tloušťky 100 mm, která je zároveň nosičem fasádní omítky. Směrem do interiéru se vkládá minerální izolace tloušťky 160 mm. Další vrstvu tvoří OSB4 PD EGGER kotvená k dřevěnému skeletu z interiérové strany. Ta je tmelena ve spárách a zaručuje tak dobrou vzduchotěsnost obálky dřevostavby. Další vrstvu tvoří SDK systém KNAUF.

rámová nosná konstrukce - obvodový plášť nízkoenergetického domu - difuzně otevřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,16 W/(m2.K)

Lineární činitel prostupu tepla:
ψ = 10,1 hodin

 1. fasádní systém (silikátová omítka, penetrace, lepidlo se síťovinou)
 2. dřevovláknitá fasádní deska PAVATEX tl. 100 mm
 3. nosný dřevěný skelet s mezilehlou tepelnou izolací tl. 160 mm
 4. parobrzdná OSB deska 4 P+D tl. 18 mm s přelepenými spoji
 5. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 6. SDK předstěna

Střešní plášť certifikované konstrukce DIFFUROOF® „E“

(difuzně otevřená konstrukce)

Plášť podkroví je tvořen dřevovláknitou deskou Pavatex ISOLAIR tloušťky 60 mm a vloženou mezilehlou tepelnou izolací tloušťky 200 mm mezi krokve, směrem do interiéru dřevěným roštem s vloženým izolantem tloušťky 60 mm. Další vrstvy tvoří OSB4 PD EGGER s přetmelenými spárami, instalační mezera a SDK podhled (systém KNAUF).

rámová nosná konstrukce - střešní plášť nízkoenergetického domu - difuzně otevřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,14 W/(m2.K)

Lineární činitel prostupu tepla:
ψ = 7,8 hodin

 1. střešní krytina uložená na latích a kontralatích (s větranou mezerou)
 2. difuzní podstřešní fólie
 3. dřevovláknitá deska PAVATEX tl. 60 mm
 4. dřevěná krokevní soustava s mezilehlou tepelnou izolací tl. 200 mm
 5. dřevěný rošt s mezilehlou tepelnou izolací tl. 60 mm
 6. parobrzdná OSB deska 4 P+D tl. 12 mm s přelepenými spoji
 7. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 8. SDK předstěna
Přečtěte si více o  difuzně otevřených konstrukcích.

Podlahy

U podlah v přízemí je skladba řešena protiradonovou izolací odpovídající požadavkům, které vycházejí z naměřených hodnot konkrétní stavby, podlahovým polystyrénem EPS 150S tloušťky minimálně 150 mm a vrstvou strojově hlazené betonové směsi tloušťky 60 mm. Pokud si zákazník přeje podlahové vytápění, pak skladba podlahy odpovídá vybranému typu topení. Podlahy v podkroví se obvykle řeší záklopem OSB deskou tloušťky 22 mm PD na stropních trámech, kročejovou izolací tloušťky 12,5 mm a vrstvou strojově hlazené betonové směsi.

Stěny

Vnitřní stěny jsou tvořeny sádrokartonovým systémem KNAUF s použitím samonosné předstěny, za kterou jsou vedeny všechny potřebné instalační rozvody. Sádrokartonovým systémem jsou řešeny i příčky, jejichž tloušťky jsou dány projektovou dokumentací. Izolace v příčkách poté odpovídá dané tloušťce příčky. Strop je také tvořen SDK systémem. Alternativou k sádrokartonu může být kromě dřevěného obkladu také sádrovláknitá deska Diamant. Do našich domů se standardně osazují montované komíny SCHIEDEL. 

Interiéry

Charakter interiéru můžeme ovlivnit již v samotné konstrukci dřevostavby, kde se jedná především o možnost přiznání dřevěných prvků: dřevěných sloupků a průvlaků v interiéru, které lze doplnit dřevěným obkladem stropů i stěn.

Další možností, jak u přízemních tak podkrovních rodinných domů je vytvoření interiéru, který není ukončen rovným stropem, ale prostor je ohraničen až přiznaným pohledovým krovem šikmé střechy - tzv. teplý krov (všechny nosné prvky krovu jsou ohoblované, přebroušené a veškerá skladba střechy včetně izolací je až nad přiznaným krovem).

Zajišťujeme montáž dřevěných schodišť v různém provedení dřeviny, zábradlí a dalších detailů. Provádíme obkladačské práce včetně dodání vybraných obkladů a dlažeb i jiných podlahových krytin. Realizujeme výmalbu interiéru, broušení dřevěných prvků, případně jejich povrchovou úpravu a lištování.

Dále dodáváme vnitřní dveře včetně obložkových zárubní dle výběru zákazníka.

Trendem dnešní doby jsou nízkoenergetické dřevostavby. Zajímáte - li se o ně i Vy, kontaktujte nás. 

Zavolejte nám pro více informací

Trendem dnešní doby jsou nízkoenergetické dřevostavby. Zajímáte - li se o ně i Vy, kontaktujte nás. 

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka