Těsnost dřevostavby

Těsnost dřevostavby je velice aktuální téma, které si žádá pozornost, jak v projektování dřevostavby v návrzích, tak i v provádění dřevostavby samotné.

PROČ JE TĚSNOST DŮLEŽITÁ

Obecně po obálce budov požadujeme několik zásadních funkcí:

 • statické a mechanické parametry: konstrukce dřevostavby musí zvládnout mechanické zatížení vnějšími vlivy, ochránit obyvatele a sama sebe
 • požární: konstrukce musí být dostatečně odolná proti požáru, a především při požáru zajistit dostatečný čas pro evakuaci obyvatel
 • akustické: konstrukce musí zajistit dostatečnou ochranu interiéru proti akustickému vlivu z vnějšího okolí
 • tepelně izolační
 • ostatní: světelné, vzhledové, bezpečnostní parametry
 • životnost: zajištění těchto funkcí v čase

Těsnost jako taková ovlivňuje 3 z výše uvedených bodů – částečně akustiku, výrazně tepelně izolační parametry a zásadně životnost.

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou určeny velikostí tepelného toku, který konstrukcí prochází. Tento tepelný tok se může pohybovat 3 způsoby:

 • přenosem (kondukcí) – přenos tepla, který je způsoben narážením elementárních částic v rámci materiálu, přičemž se částice nepřemisťují, jenom kmitají. Příkladem může být horký hrnek čaje – částice keramiky hrníčku jsou silně rozkmitány narážením kmitajících částic horkého čaje a tím je způsobena jeho vysoká teplota.
 • prouděním (konvekcí) – přenos tepla, který je způsoben prouděním, přesunem celé hmoty. Příkladem může být oblečení za velkého větru – prodyšný vlněný svetr perfektních izolačních vlastností nás ochrání proti chladu za větru výrazně hůře, než tenká větrovka. Svetr nedokáže účinně zabránit přenosu tepla prouděním, pouze brání kondukci.
 • sáláním (radiací) – přenos tepla, který je způsoben emitací elektromagnetického záření. Příkladem ochrany před radiačním tokem energie může být např. termoska, která svým lesklým povrchem je schopna emitované elektromagnetické záření odrazit zpět do materiálu.

Pokud navrhneme v konstrukci dřevostavby na míru dostatek tepelného izolantu správných parametrů, velice účinně vyřešíme problém kondukce. Pokud použijeme v konstrukci odrazivé fólie na principu hliníkových membrán, tak účinně vyřešíme únik tepla radiací, sáláním. Ale pokud chceme vyřešit konvekci - proudění, tak nutně narazíme na řešení těsnosti – musíme zabránit fyzické, objemové výměně vnitřního vzduchu s venkovním. Tepelná izolace

Zamezení konvekce/proudění je velice důležité:

 • výrazně snížíme tepelnou ztrátu objektu
 • zamezíme pohybu vnitřního vzduchu skrze stěnu – bráníme kondenzaci v konstrukci, tedy zásadně ovlivňujeme životnost a kondici tepelných izolantů
 • zásadně zlepšíme kvalitu vnitřního prostředí – zajistíme správnou vlhkost (budovy s nevyřešenou těsností obvykle vykazují velmi nízké hodnoty relativní vlhkosti vzduchu)

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ:

 • parozábrany: fólie s vysokým difúzním odporem, které účinně brání konvekci a v maximální možné míře brání difuzi, tedy jakémukoliv přenosu plynů.
 • parobrzdy: Materiály účinně bránící konvekci, ale se schopností částečně propouštět plyny pomocí difúze – molekulární transport.
 • deskové materiály: jedná se obvykle o konstrukční desky, které svojí konstrukcí a vlastnostmi účinně brání konvekci, a zároveň mají dostatečně velký difúzní odpor pro zabránění vniknutí rizikového množství molekul vody do konstrukcí. Zařadit do této kategorie můžeme některé OSB desky, některé upravené sádro-vláknité desky, případně podobné materiály s upraveným povrchem např. desky s kašírovanými parobrzdami, desky se zatíranými, voskovanými povrchy apod.
 • deskové materiály určené pro omítkové souvrství, kde vlastním těsnícím prvkem je omítka, jako u zděných staveb. Jedná se především o dřevovláknité materiály, slámové desky apod.

Přelepení OSB desek

Výběr vhodného těsnícího materiálu velice závisí na skladbě, na typu souvrství, zda se bude jednat o konstrukci difúzně uzavřenou, otevřenou, provětrávanou apod. Zde je nutno zdůraznit důležité a zásadní pravidlo. I difúzně otevřená konstrukce dřevostavby musí být těsná, neboť musíme bránit fyzické výměně vzduchu – konvekci. Co od těchto konstrukcí očekáváme, je pouze transport plynů na molekulární úrovni, a to je difúze, ne konvekce.

ÚSPĚCH JE V DETAILU

Použití vhodného těsnícího materiálu ovšem velice často k úspěchu nestačí a tak velkým problémem bývá řešení detailů  a to jak jejich návrh dřevostavby (projekční řešení), výběr vhodného těsnícího prostředku, tak samozřejmě provedení dřevostavby.

BD tes

Ukázka z měření Blower door testu na jedné z našich dřevostaveb, kde jsme dosáhli výborných parametrů.